To takie proste!
Przedszkole nr 5 w Sokółce
Strona głowna  /  Aktualności
   

 

Archiwum aktualności

Ze wzgledu na zgłoszenie rodziców dziecka , którzy są objęci kwarantanną  oraz obawą o zarażenie koronawirusem dzieci i personelu działając na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z 2009 r. poz. 1130, z 2010 r. poz. 1408, z 2011 r. poz. 968 oraz z 2018 r. poz. 2140), na podstawie Rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492,595, 642, 742 i 780)  oraz zgody  Organu Prowadzącego  OS.04450.15.2020.AŻ z dnia 15.06.2020
zostaje zawieszona działalność Przedszkola nr 5 w Sokółce od dnia 16 czerwca 2020  do odwołania .

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-15 13:15:11

INFORMACJA OD PANI BURMISTRZ

"Informuję, iż od 25 maja będą otwarte sokólskie przedszkola i miejski żłobek. Deklarowałam, że otworzymy te placówki, gdy będziemy mieć pewność, że wszystkie kwestie dotyczące zasad bezpieczeństwa są zachowane. Ponieważ wciąż mamy do czynienia z sytuacją epidemiczną, poprosiłam Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o sprawdzenie, czy spełnione są wytyczne dotyczące organizacji opieki nad dziećmi w naszych placówkach oświatowych. Przedszkola, żłobek i szkoły podstawowe są zaopatrzone w płyny do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, mają opracowane i wdrożone niezbędne procedury dotyczące funkcjonowania w stanie epidemii. Zwróciłam się również do Podlaskiego Wojewody o wykonanie testów pracownikom szkół i przedszkoli, gdyż uważam, że wykonanie tych badań jest działaniem koniecznym, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

            Zwracam się z apelem do Rodziców, aby przeanalizowali ryzyko związane z zachorowaniem na COViD-19 i przyprowadzili dziecko do przedszkola czy żłobka, tylko w uzasadnionych przypadkach. Informacje o tym, jak będzie wyglądała praca placówek w nowym reżimie sanitarnym, jakie są obowiązki dyrektora, pracowników i rodziców w tej wyjątkowej sytuacji epidemicznej, zawarte są w procedurach bezpieczeństwa opracowanych przez Referat Oświaty i poszczególne jednostki oświatowe. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, przy kwalifikacji dzieci do przedszkoli, w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci, których oboje rodzice pracują, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia, służb mundurowych, handlu, przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Proszę Rodziców o przygotowanie dzieci do powrotu do przedszkola, o wyjaśnienie sytuacji związanej z epidemią. Zgodnie z wytycznymi w sali, w której przebywać będzie grupa dzieci usunięto przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. W salach żłobkowych i przedszkolnych z podłóg usunięto dywany i wykładziny. Dzieciom jako miejsce do zabawy pozostaną materace i stoliki. W kącikach zabaw nie będzie pluszaków, lalek, wózków, książeczek, puzzli. Dzieci będą musiały zachować dystans od swoich rówieśników, oraz pani wychowawczyni. Istnieje również obawa, że środki w postaci płynów, przy częstym dezynfekowaniu podłóg, stolików, krzesełek, leżaków, klocków i innych zabawek, mogą wywołać u małych dzieci alergię.

            Od przyszłego tygodnia nastąpi powolny powrót do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Zgodnie z rządowymi wytycznymi przywrócona została możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych, w tym wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjnych. Realizacja tych zajęć rozpocznie się w terminach określonych przez dyrektorów. Od 25 maja przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie klas VIII będą mogli korzystać ze szkolnych konsultacji, aby lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Od 1 czerwca pozostali uczniowie będą mogli korzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Dyrektor będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości placówki. Wszystkie zajęcia i konsultacje będą dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Wymagana będzie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły i dostarczyć ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć. Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci, personelu i rodziców. Dziękuję wszystkim pracownikom oświaty za zaangażowanie w przygotowanie placówek do ponownego otwarcia, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Burmistrz Sokółki

Ewa Kulikowska

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-21 15:50:22

Szanowni Rodzice

W przypadku ponownego  otwarcia przedszkola dnia 25 maja 2020 roku.

Rodzic ma obowiązek  w zwiazku z reżimem sanitarnym :

 1. Przesłać zgłoszenie wniosku deklaracji o powrocie do przedszkola na maila przedszkole5.sokolka@poczta.onet.pl do dnia 20 maja 2020 roku do godziny 15.00
 2. Zapoznać się z  projektem zarządzenia dyrektora nr 10/2020 oraz załącznikami ( Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 5 w Sokółce w czasie pandemii)
 3. Przygotować dziecko na powrót do przedszkola

Przesłane zgłoszenia będą podstawą do zorganizowania bezpiecznej pracy przedszkola z wytycznymi GIS zgodnie z reżimem sanitarnym.

Z poważaniem

Lucyna Jolanta Szymańska

Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-12 13:50:51


komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-09 12:13:38

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-09 12:02:37

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-09 11:44:44

Burmistrz Sokółki informuje, że w dniu 3 kwietnia 2020 r. do godz.10:00 przedszkola oraz szkoła podstawowa nr 1 i nr 2, działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r, poz.530) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wywieszą na drzwiach wejściowych oraz umieszczą na stronie internetowej danej placówki listy dzieci zakwalifikowanychniezakwalifikowanych do przyjęcia na nowy rok szkolny 2020/2021.-

Jednocześnie prosimy, aby w dniach 6-7 kwietnia  2020  r. Rodzice dzieci zakwalifikowanych elektronicznie potwierdzili na adres e-mail przedszkola/szkoły, że chcą, aby ich dziecko uczęszczało do danej placówki.
Niżej podajemy adresy e-mail przedszkoli i szkół:

Przedszkole nr 5, Os. Centrum 18, e-mail: przedszkole5.sokolka@poczta.onet.pl

W dniu 15 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00  podane będą listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz liczba wolnych miejsc w gminnych placówkach edukacji przedszkolnej.

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-01 10:48:44

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-30 14:41:48

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-27 13:15:47

Drodzy Rodzice 
 W związku z epidemią i powstałymi utrudnieniami, 
Burmistrz Sokółki w porozumieniu z dyrektorami sokólskich przedszkoli informuje,
że zmienia się harmonogram przyjęcia dzieci do przedszkoli. 
> Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych od nowego roku szkolnego 
2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych w przedszkolach i szkołach
w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00. Wszyscy zainteresowani 
Rodzice będą powiadomieni telefonicznie lub mailowo. 
komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-26 08:16:40

Szanowni Rodzice!
W trudnym czasie epidemii bardzo proszę zachowajmy spokój i dystans.
Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci jak i o Was drodzy rodzice.
Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań na sytuacje problemowe.
Dzieci w przedszkolu „uczą się” Świata poprzez zabawę.
Przytoczę zapis z podstawy programowej:„Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych
dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa(...)
Na stronie internetowej naszego przedszkola lub dostępnych komunikatorach będziemy zamieszczać propozycje materiałów
i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte.
Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone, odmówić wykonania danego zadania.
Zapytajmy wtedy: A na co masz ochotę? Co chcesz teraz robić?
Pozwólmy wybierać.
Dziecko świetnie rozwija się, nawet wtedy, gdy z kolców buduje cały dzień.
Zachęcajmy do sprzątania, pielęgnujmy higienę, a szczególnie CZAS RODZICÓW Z DZIECKIEM nie tylko teraz – zawsze znajdźmy ten czas.
Bo może zdarzyć się tak, ze po Epidemii dziecko powie: Mamo ,tato jak był koronawirus, to było fajnie, bo bawiliście się ze mną.
Życzę wszystkim Zdrowia i Wytrwałości.
Zapraszam również do kontaktu mailowego przedszkola.
komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-21 13:10:40

Szanowni Państwo,
decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, ale w domu;

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-16 10:15:30

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-02-27 11:42:42

Rekrutacja do przedszkoli w 2020 roku

Szanowni Rodzice!

Burmistrz Sokółki informuje, iż od 10.02.2020 r. od godz. 8.00 do 28.02.2020 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce.
Nie będą przyjmowane deklaracje od dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

W terminie od 2 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 18 marca 2020 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci, które jeszcze nie uczęszczały do przedszkola wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Zgodnie z prawem oświatowym wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe, które zostały określone w Uchwale Nr XLIX/282/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r.:

 • dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących gospodarstwo rolne, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym - 8 pkt,
 • dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny - 15 pkt,
 • dziecko, które potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (co najmniej 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców - 9 pkt,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą sądową lub opieką asystenta rodziny - 12 pkt,
 • dziecko, które mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny – 15 pkt (dotyczy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej, nie dotyczy przedszkoli).

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola- pobierz

Harmonogram rekrutacji do przedszkola 2020/2021- pobierz

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-02-03 14:42:23

W imieniu organizatorów projektu BohaterON w Waszym Przedszkolu będącego częścią ogólnopolskiej kampanii BohaterON - włącz historię! serdecznie dziękujemy za włączenie się w naszą inicjatywę.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-01-23 08:53:38

"Szanowni Państwo,

w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Razem na Święta”.
Inicjatywa miała na celu zachęcenie uczniów do działań charytatywnych i wsparcia osób potrzebujących w okresie przedświątecznym.

W tej edycji (grudzień 2019 roku) do naszej akcji przyłączyło się ponad 1 mln 100 tys. uczniów i prawie 117,5 tys. nauczycieli.

Otrzymaliśmy od Państwa ponad 10 tys. zgłoszeń!"- taki mail dotarł  do Nas.
Dziękujemy serdecznie

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-01-22 14:30:02