Przedszkole nr 5 w Sokółce

Dokumenty

 

  DOKUMENTY PRZEDSZKOLA

Dokumenty w roku szkolnym 2023/2024

 1. Koncepcja pracy przedszkola na lata 2022-2027

 2. Statut Przedszkola

 3. Aneks nr 1 do Statutu Przedszkola nr 5 w Sokółce

 4. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 5. Plan pracy Przedszkola na rok szkolny 2023/2024

 6. Program wychowania przedszkolnego:"Drużyna marzeń","Planeta Dzieci"

 7. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola  załącznik nr 3 do Statutu Przedszkola nr 5

 8. Procedura  organizacji nauczania zdalnego w Przedszkolu nr 5 w Sokółce- załącznik nr 4 do Statutu Przedszkola nr 5

 9. Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję

 10. Procedura wystepowania wszawicy w przedszkolu
 11. Standardy ochrony dzieci w Przedszkolu nr 5 w Sokółce

 

 

 

 

 

 


Dokumenty w roku szkolnym 2022/2023

 1. Koncepcja pracy przedszkola na lata 2022-2027

 2. Statut Przedszkola 2022

 3. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 4. Plan pracy Przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 5. Program wychowania przedszkolnego

 6. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola  załącznik nr 3 do Statutu Przedszkola nr 5

 7. Procedura  organizacji nauczania zdalnego w Przedszkolu nr 5 w Sokółce- załącznik nr 4 do Statutu Przedszkola nr 5

 8. Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję

 

 

 

 

Dokumenty w roku szkolnym 2021/2022

 1. Koncepcja pracy przedszkola na lata 2018-2021
 2. Statut Przedszkola 2020
 3. Aneks do Statutu z 2021
 4. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 5. Plan pracy Przedszkola na rok szkolny 2021/2022
 6. Procedura bezpieczeństwa na terenie przedszkola w  czasie pandemii aneks 1
 7. Procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii aneks 2
 8. Aneks do procedury bezpieczeństwa od 1 września 2020
 9. Program wychowania przedszkolnego
 10. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola -obowiązuje od 28 marca 2022

 

 

 

 

 

 

 


Zestawienie dokumentów z lat ubiegłych

Dokumenty w roku szkolnym 2020/2021

 1. Koncepcja pracy przedszkola na lata 2018-2021
 2. Statut Przedszkola 2020
 3. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 4. Plan pracy Przedszkola na rok szkolny 2020/2021
 5. Procedura bezpieczeństwa na terenie przedszkola w  czasie pandemii aneks 1
 6. Procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii aneks 2
 7. Aneks do procedury bezpieczeństwa od 1 września 2020
 8. Program wychowania przedszkolnego

 

Dokumenty w roku szkolnym 2019/2020

 1. Koncepcja pracy przedszkola na lata 2018-2021
 2. Programy realizowane w roku szkolnym 2019/2020
 3. Plan Pracy Przedszkola na rok szkolny 2019/2020
 4. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 5. Procedura bezpieczeństwa na terenie przedszkola w  czasie pandemii

 

Dokumenty na rok szkolny 2018/2019

 1. Koncepcja pracy przedszkola na lata 2018-2021
 2. Program wychowania przedszkolnego PWN
 3. STATUT PRZEDSZKOLA
 4. Plan Pracy Przedszkola na rok szkolny 2018/2019
 5. Kalendarz imprez ,uroczystości i akcji
 6. Koła zainteresowań w roku szkolnym 2018/2019
 7. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 8. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego 2018/2019
 9. Raport z ewaluacji wewnętrznej 2018/2019

 

 

Dokumenty na rok szkolny 2017/2018

 

.................................................................................................................

 Dokumenty na rok szkolny 2016/2017

 1. Plan pracy przedszkola

 2. Statut przedszkola

 3. Program  wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole"

 4. Koła zainteresowań

 5. Kalendarz imprez i uroczystości

 6. Kalendarz akcji

 7. Plany Pracy przedszkola
 8. Raporty z ewaluacji wewnętrzej
 9. Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
 10. Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu
 11. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Dokumenty na rok szkolny 2015/2016
 1. Plan pracy przedszkola
 2. Statut przedszkola
 3. Procedura bezpieczeństwa w naszym przedszkolu
 4. Koła zainteresowań
 5. Kalendarz imprez i uroczystości
 6. Kalendarz akcji
 7. Harmonogram współpracy z rodzicami
 
Raport z Ewaluacji zewnętrznej 28.02.2014 roku

 
 1. Statut przedszkola
 2. Regulamin przedszkola
 3. Program wychowania przedszkolnego Kalendarz Przedszkolaka na rok 2015/2016
 4. Program wychowawczy
 5. Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
 6. Nawyki przedszkolne
 7. Kalendarz imprez i uroczystości na
 8. Kalendarz akcji  i programów na rok
 9. Plan współpracy z rodzicami na 2013/2014

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW

PLANY PRACY PRZEDSZKOLA
 1. Plan pracy na rok szkolny 2021/2022
 2. Plan placy na rok szkolny 2020/2021
 3. Plan placy na rok szkolny 2019/2020
 4. Plan pracy na rok szkolny 2018/2019
 5. Plan pracy na rok szkolny 2017/2018
 6. Plan Pracy na rok szkolny 2016/2017
 7. Plan pracy na rok szkolny 2015/2016
 8. Plan pracy na rok szkolny 2014/2015
 9. Plan pracy na rok szkolny 2013/2014
 10. Plan pracy na rok szkolny 2012/2013
 11. Plan pracy na rok szkolny 2011/2012
EWALUACJA WEWNĘTRZNA :
 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011
 2. Raport z ewaluacji wewnętrznej 2011/2012
 3. Raport z ewaluacji wewnętrznej 2012/2013
 4. Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013/2014
 5. Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014/2015
 6. Raport z ewaluacji wewnętrznej 2015/2016
 7. Raport z ewaluacji wewnętrznej 2016/2017
 8. Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017/2018
 9. Raport z ewaluacji wewnętrznej 2018/2019
 10. Raport z ewaluacji wewnętrznej 2019/2020
 11. Raport z ewaluacji wewnętrznej  2020/2021
Koncepcja pracy :
 1. Koncepcaj pracy przedszkola na lata 2018-2021
 2. Koncepcja pracy przedszkola na lata 2014-2017
 3. Koncepcja pracy przedszkola na lata 2011/2013
Sprawozdania  dyrektora z nadzoru pedagogicznego
 1. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2012/2013
 2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2013/2014
 3. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2014/2015
 4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2015/2016
 5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2016/2017
 6. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2017/2018
 7. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2018/2019
 8. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020
 9. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2020/2021
 
 
 
REGULAMIN PRZEDSZKOLA 
 
 
REGULAMIN PRZEDSZKOLA nr 5  w Sokółce
 
                               I.            WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE OBEJMUJE WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNĄ EDUKACJĘ DZIECI OD TRZECIEGO ROKU ŻYCIA DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
 
                            II.            PRZEDSZKOLE JEST INSTYTUCJĄ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO –OPIEKUŃCZĄ.
                         III.            CELE PRZEDSZKOLA:
1.      Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
2.      Realizacja bezpłatnego nauczania i wychowania co najmniej w zakresie podstawy programowej.
3.      Zapewnianie dzieciom opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
4.      Tworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
 
                                    IV.            ZADANIA PRZEDSZKOLA:
 
1.      Tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka oraz przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
2.      Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej
3.      Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
4.      Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.
5.      Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej.
6.      Uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu.
a)      Przedszkole uwzględnia prawo rodziców do informacji na temat: zadań wynikających z planu rozwoju przedszkola i rocznych planów pracy, zachowania i rozwoju swojego dziecka.-

V ZADANIA  RODZICÓW:

1.Współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dziecko przez rodzinę i przedszkole.
2.    Uczestnictwo w życiu przedszkola przyczyniające się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci poprzez:

 
a)      czynny udział w zebraniach, zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych,
b)      zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych na tablicy informacyjnej dla rodziców,
1.      Regularne i w ustalonym terminie wnoszenie opłat za przedszkole.
2.      Dbanie o estetyczny i higieniczny wygląd dziecka.
3.      Zgłaszanie nauczycielkom powodu nieobecności dziecka trwającego dłużej niż trzy dni
6.    W trosce o zdrowie wszystkich dzieci nie przyprowadzanie dziecka do przedszkola z kaszlem, katarem, podwyższoną temperaturą ciała itp.
7.    Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
8.    Do odbioru dzieci z przedszkola upoważnieni są tylko rodzice (prawni opiekunowie) dziecka lub osoby pełnoletnie, które mają pisemne upoważnienie rodziców (prawnych opiekunów). Dzieci nie będą wydawane osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
9.    Przestrzeganie rozkładu dnia:
   - punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola w godzinach 6:30 do 8:15 i odbiór dzieci z przedszkola w godzinach 14:00 do 16.30 lub uzgodnionych z dyrektorem placówki,
10.    Wszystkie dzieci zapisane do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają    obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
11.    Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć na piśmie w kancelarii przedszkola z końcem miesiąca.
12.    Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny zobowiązani są do złożenia wniosku w terminie od 1marca  do 15 kwietnia

VI.    Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a)    zalegania z odpłatnością  za przedszkole powyżej 1 okresu płatniczego,
b)    nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie tej nieobecności,
c)    utajenia choroby dziecka, uniemożliwiającej przebywanie dziecka w grupie przedszkolnej,
d)    braku współpracy rodziców z wychowawcą,
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powrót do strony głównej