Kontakt
Przedszkole nr 5 w Sokółce

Deklaracja dostępności

 • Przedszkole nr 5 w Sokółce
  ul. Osiedle Centrum 18
  16-100 Sokółka

   
  Deklaracja dostępności
   
  Przedszkole nr 5  w Sokółce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 5  w Sokółce oraz Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 5 w Sokółce.

  * Data publikacji strony internetowej: 1.09.2017
  * Data ostatniej istotnej aktualizacji : 24.10.2022
   
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W sytuacjach problemowych obejmujących obszar dostępności strony internetowej niezwłocznie prosimy o kontakt z osobą uprawnioną uwzględniając poniższe informacje:
 • osoba uprawniona do rozpatrywania uwag i wniosków: Lucyna Jolanta Szymańska- Dyrektor(procedura rozpatrywania i pzryjmowania skarg i wniosków)
 • adres e-mail: przedszkole5sokolka@gmail.com
 •  numer telefonu: 85 7112539

  Każda osoba ma prawo:
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
  Żądanie winno zawierać:
 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

Sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia z żądaniem.
W sytuacji gdy, otrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy dana realizacja żądania będzie możliwa, zważając iż, termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z określonym żądaniem. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania
W sytuacji, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę, w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element pocztą bądź drogą elektroniczną na wskazany adres:
* podmiot publiczny: Przedszkole nr 5  w Sokółce
* adres: ul. Osiedle Centrum 18, 16-100 Sokółka
* adres e-mail: przedszkole5sokolka@gmail.com
* numer telefonu (85) 7112539
Po wyczerpaniu powyższej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich ( http:// www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna
Przedszkole nr 5 w Sokółce jest budynkiem dwukondygnacyjnym z trzema wejściami oraz windą  . Drzwi wejściowe o szerokości 120 cm otwierane są przy pomocy dzwonka.  Przy wejściu do budynku znajduje się winda. Korytarz główny jest przestrzenny i nie ma progów, podobnie jak usytuowana obok szatnia dziecięca, wejścia do sal i innych pomieszczeń . Obiekt mieści się w centrum miasta, co sprawia łatwość w dotarciu do placówki. W budynku znajduje się toaleta pozbawiona barier architektonicznych, która jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, posiada sygnalizacje świetlną i dźwiękową w razie konieczności udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej w toalecie- włącznik i sznurek, z których mogą korzystać osoby potrzebujące. Obiekt posiada mały parking, Do budynku można wejść z psem asystującym. Przy wejściu do przedszkola znajduje się schematyczny rozkład pomieszczeń z wykazem ich nazw.