Przedszkole nr 5 w Sokółce

Projekt Kraina Zmysłów

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (głównie dzieci 4-6 letnie) objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu nr 5 w Sokółce, do udziału w projekcie pn. „W krainie zmysłów” nr RPPD.09.01.00-20-0574/20, realizowanym w roku szkolnym 2021/2022.

Projekt zapewni dzieciom z Przedszkola nr 5 w Sokółce większy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Naszym celem jest wspieranie wielokierunkowej aktywności minimum 52 dzieci z Przedszkola nr 5 w Sokółce. Wiąże się to między innymi z dostosowaniem miejsc pracy do potrzeb wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacją zajęć dodatkowych.

Misją projektu jest stworzenie KRAINY ZMYSŁÓW - miejsca do zajęć o charakterze korekcyjnym, logopedycznym, rozwijającym kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, stymulujących rozwój psychoruchowy, rozwijającym kompetencje matematyczne oraz podstawowe zmysły.

Zostaną zorganizowane zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia pn. Poznaję świat zmysłami oraz zajęcia pn. "Wędrujące stopy".
Proces edukacyjny będzie wspomagany dzięki doposażeniu Przedszkola nr 5 w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci
oraz wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Aby  dziecko wzięło udział w projekcie należy w dniach od 1 do 15 września 2021 r. złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 5 w Sokółce wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne, przez Rodziców będące załącznikami do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie i Oświadczenie uczestnika /osoby biorącej udział w realizacji projektu.
  3. Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

FOTORELACJE Z ZAJĘĆ: