Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole nr 5 w Sokółce
Strona głowna  /  Aktualności
   

 

Aktualności

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-07-13 10:49:59

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce wykonanie elewacji i dachu”. Koszt inwestycji to 649 tys. 443 zł. Od wielu lat czekaliśmy na docieplenie budynku i renowaacji elewacji. Pomimo wakacji prace trwają.

Gmina Sokółka otrzymała na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Szlak Tatarski. Dofinansowanie wyniosło 162 tys. 919 zł.

Wykonawcą inwestycji jest firma Kruder Budownictwo Sp. z o.o. z Białegostoku. Zakres robót obejmuje: prace rozbiórkowe, docieplenie elewacji, wykonanie tynków, docieplenie stropodachu, wykonanie instalacji odgromowej, remont i ocieplenie kominów, wykonanie pokryć dachowych i obróbek blacharskich.

Modernizacja budynku  Przedszkola nr 5 w Sokółce ma zakończyć się w sierpniu.( wiecej na sokolka.pl)

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-07-13 10:39:10


Dzięki nominacji pani Barbary Borowskiej oraz uczniów kasy III b z SP nr 3
 w Sokółce w dniu 17.06.2021 grupa "Maczków" przyłączyła się do challenge „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”.

Celem tej akcji jest poszerzenie wiedzy i świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Jako placówka jesteśmy solidarni z osobami z autyzmem i przekazaliśmy niebieską iskierkę wykonując symboliczne zadania:

 1. wykonaliśmy dekorację tematyczną „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami
 2. ubraliśmy się na niebiesko
 3. wykonaliśmy prace plastyczne o tej tematyce
 4. kodowaliśmy niebieskie motyle
 5. przygotowaliśmy występ artystyczny "Przebudzenie Motyli"
 6. napisaliśmy o akcji na stronie naszej placówki
 7. nominowaliśmy kolejne grupy

Niech iskierka nie gaśnie w naszych sercach!

#challengeniebieskiemotyle2021

W ostatnich dniach wszyscy jesteśmy z Niebieskimi Motylami - my również!

Dziękuję za nominację i kontynuujemy akcję wspólnie #challengeniebieskiemotyle2021

 

                                                           NOMINUJEMY:

Przedszkole nr 5 w Sokółce - grupę Stokrotek, Frezji, Storczyki

 

Zapraszamy wyżej wymienionych do uczestnictwa w wyzwaniu

 

CELEM akcji jest POSZERZANIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT AUTYZMU I PRZEKAZANIE ISKIERKI PRZYJAŹNI OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM.

Jak przekazać taką niebieską iskierkę przyjaźni? To bardzo proste. Wystarczy:

1) Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy służb mundurowych).

2) Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej np. „taniec motyla".

3) Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook oraz przesłać na adres motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com

Ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI! (nagrane lub napisane).

4) Nominować kolejne trzy osoby (może to być również grupa klasowa, oddział przedszkolny lub instytucja) i powiadomić je o tym.

5) Każda osoba włączająca się do akcji #challengeniebieskiemotyle2021 do publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez siebie osoby.

6) Na wykonanie zadania każdy Nominowany otrzymuje 48 godzin.

 

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!!!

"Maczki" wraz z wychowawczyniami panią Anią i Małgosią

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-06-17 12:54:33

Serdecznie dziekujemy Pani Burmistrz Ewie Kulikowskiej  oraz Referatowi Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych- Pani Małgorzacie Czaplejewicz .
Jest nam niezmiernie miło, że powstanie u Nas Kraina Zmysłów
-  miejsce do zajęć o charakterze korekcyjnym, logopedycznym, rozwijającym kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, stymulujących rozwój psychoruchowy, kształtujące u dzieci kompetencje matematyczne oraz podstawowe zmysły.

Dzięki doposażeniu Przedszkola nr 5 w pomoce dydaktyczne i sprzęt Przedszkolaki poznają świat zmysłami i rozwiną kompetencje kluczowe.
Pani Burmistrz Ewie Kulikowskiej 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-05-14 12:27:21


Przedszkolak z grupy Frezji zdobył wyróżnienie w XVI Wojewódzkim Konkursie Piosenki.

Brawo !!! Gratulujemy Rodzicom i życzymy dalszych sukcesów. Rafałowi.

Link do piosenki Konkursowej- kliknij na zdjecie

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-04-19 11:59:58


Szanowni Rodzice!

 1. Od dnia 08.02.2021 r. od godz. 8.00 do 18.02.2021 r. do godz. 15.00przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,  deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce..
  Nie będą przyjmowane deklaracje od dzieci będących mieszkańcami innych gmin.
 2. NOWE WNIOSKI w terminie od 22.02.2021 r. od godz. 8.00 do 12.03.2021 r. do godz. 15.00przyjmowane będą od rodziców dzieci – mieszkańców gminy Sokółka, które jeszcze nie uczęszczały do przedszkola,

Zachowując rygory sanitarne, uzupełniony wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w skrzynce korespondencyjnej przedszkola pierwszego wyboru.
Skrzynki ustawione będą wewnątrz budynku przedszkola przy drzwiach wejściowych.

Prosimy Rodziców o dochowanie wszelkiej staranności i nie stwarzanie sobie zagrożenia zakażeniem koronawirusem oraz personelowi przedszkola. Wnioski wysłane za pośrednictwem poczty, które wpłyną do przedszkola po 12.03.2021r. nie będą brane pod uwagę w pierwszej rekrutacji.

Po podaniu do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych przypominam o POTWIERDZENIU WOLI- zgodnie z harmonogramem od 22.03.2021 do 26.03.2021 do 12.00

Zgodnie z prawem oświatowym wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe, które zostały określone w Uchwale Nr XLIX/282/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r.:

 • dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących gospodarstwo rolne, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym - 8 pkt,
 • dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny - 15 pkt,
 • dziecko, które potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (co najmniej 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców - 9 pkt,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą sądową lub opieką asystenta rodziny - 12 pkt,
 • dziecko, które mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny – 15 pkt (dotyczy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej, nie dotyczy przedszkoli).

W załączniku podaje się Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka na rok szkolny 2021/2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-02 15:04:16

Szanowni Państwo!

 Bardzo proszę o przestrzeganie przyjętych w przedszkolu procedur bezpieczeństwa. Dzieci odbierają z rana wyznaczone osoby z personelu do 8.30.
Rodzic nie wchodzi do budynku przedszkola.( kontakt telefoniczny lub e- mail)
Po godzinie  8.30 Drzwi zostają zamknięte. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne obowiązki( wydają posiłki, sprzątają i dezynfekują pomieszczenia).

 Proszę również oto, by w przypadku, gdy ktoś z członków rodziny dziecka oczekuje na wynik badania w kierunku Covid-19, od momentu wystąpienia podejrzenia lub wykonania testu do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości, otrzymania wyniku, pozostawić dziecko w domu.

Proszę tylko o informację do wychowawcy grupy lub do dyrektora przedszkola
 O kwarantannie Państwo nas informujecie i to jest bardzo wzorowa postawa. Ponawiam prośbę o współpracę i przekazywanie wiadomości. Jednocześnie informuję, że przedszkole postępuje zgodnie z wytycznymi SANEPIDU w porozumieniu z organem prowadzącym.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

mgr Lucyna Jolanta Szymańska

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-26 16:56:10

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-16 10:13:12