Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Przedszkole nr 5 w Sokółce
Strona głowna  /  Aktualności
   

 

Aktualności

Uprzejmie informuję,że posiadamy wolne miejsca  w grupach ogólnodostepnych

(grupa 3 latków oraz w grupie 3-4 latków.) Dodatkowo w  oddziałach specjalnych również mamy wolne miejsca.

Rodziców zainteresowanych skorzystaniem z oferty przedszkola  zapraszamy do kontaktu telefonicznego 857112539

lub mailowego:przedszkole5.sokolka@poczta.onet.pl

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-09-03 13:22:09

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (głównie dzieci 4-6 letnie) objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu nr 5 w Sokółce, do udziału w projekcie pn. „W krainie zmysłów” nr RPPD.09.01.00-20-0574/20, realizowanym w roku szkolnym 2021/2022.

 

Projekt zapewni dzieciom z Przedszkola nr 5 w Sokółce większy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Naszym celem jest wspieranie wielokierunkowej aktywności minimum 52 dzieci z Przedszkola nr 5 w Sokółce. Wiąże się to między innymi z dostosowaniem miejsc pracy do potrzeb wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacją zajęć dodatkowych.

Misją projektu jest stworzenie KRAINY ZMYSŁÓW - miejsca do zajęć o charakterze korekcyjnym, logopedycznym, rozwijającym kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, stymulujących rozwój psychoruchowy, rozwijającym kompetencje matematyczne oraz podstawowe zmysły.

Zostaną zorganizowane zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia pn. Poznaję świat zmysłami oraz zajęcia pn. "Wędrujące stopy".
Proces edukacyjny będzie wspomagany dzięki doposażeniu Przedszkola nr 5 w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci
oraz wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Aby  dziecko wzięło udział w projekcie należy w dniach od 1 do 15 września 2021 r. złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 5 w Sokółce wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne, przez Rodziców będące załącznikami do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie i Oświadczenie uczestnika /osoby biorącej udział w realizacji projektu.
 3. Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-08-11 12:40:31


komentarzy: (0)
data dodania: 2021-07-13 10:49:59

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce wykonanie elewacji i dachu”. Koszt inwestycji to 649 tys. 443 zł. Od wielu lat czekaliśmy na docieplenie budynku i renowaacji elewacji. Pomimo wakacji prace trwają.

Gmina Sokółka otrzymała na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Szlak Tatarski. Dofinansowanie wyniosło 162 tys. 919 zł.

Wykonawcą inwestycji jest firma Kruder Budownictwo Sp. z o.o. z Białegostoku. Zakres robót obejmuje: prace rozbiórkowe, docieplenie elewacji, wykonanie tynków, docieplenie stropodachu, wykonanie instalacji odgromowej, remont i ocieplenie kominów, wykonanie pokryć dachowych i obróbek blacharskich.

Modernizacja budynku  Przedszkola nr 5 w Sokółce ma zakończyć się w sierpniu.( wiecej na sokolka.pl)

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-07-13 10:39:10


Szanowni Rodzice!

 1. Od dnia 08.02.2021 r. od godz. 8.00 do 18.02.2021 r. do godz. 15.00przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,  deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce..
  Nie będą przyjmowane deklaracje od dzieci będących mieszkańcami innych gmin.
 2. NOWE WNIOSKI w terminie od 22.02.2021 r. od godz. 8.00 do 12.03.2021 r. do godz. 15.00przyjmowane będą od rodziców dzieci – mieszkańców gminy Sokółka, które jeszcze nie uczęszczały do przedszkola,

Zachowując rygory sanitarne, uzupełniony wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w skrzynce korespondencyjnej przedszkola pierwszego wyboru.
Skrzynki ustawione będą wewnątrz budynku przedszkola przy drzwiach wejściowych.

Prosimy Rodziców o dochowanie wszelkiej staranności i nie stwarzanie sobie zagrożenia zakażeniem koronawirusem oraz personelowi przedszkola. Wnioski wysłane za pośrednictwem poczty, które wpłyną do przedszkola po 12.03.2021r. nie będą brane pod uwagę w pierwszej rekrutacji.

Po podaniu do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych przypominam o POTWIERDZENIU WOLI- zgodnie z harmonogramem od 22.03.2021 do 26.03.2021 do 12.00

Zgodnie z prawem oświatowym wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe, które zostały określone w Uchwale Nr XLIX/282/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r.:

 • dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących gospodarstwo rolne, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym - 8 pkt,
 • dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny - 15 pkt,
 • dziecko, które potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (co najmniej 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców - 9 pkt,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą sądową lub opieką asystenta rodziny - 12 pkt,
 • dziecko, które mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny – 15 pkt (dotyczy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej, nie dotyczy przedszkoli).

W załączniku podaje się Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka na rok szkolny 2021/2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-02 15:04:16

Szanowni Państwo!

 Bardzo proszę o przestrzeganie przyjętych w przedszkolu procedur bezpieczeństwa. Dzieci odbierają z rana wyznaczone osoby z personelu do 8.30.
Rodzic nie wchodzi do budynku przedszkola.( kontakt telefoniczny lub e- mail)
Po godzinie  8.30 Drzwi zostają zamknięte. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne obowiązki( wydają posiłki, sprzątają i dezynfekują pomieszczenia).

 Proszę również oto, by w przypadku, gdy ktoś z członków rodziny dziecka oczekuje na wynik badania w kierunku Covid-19, od momentu wystąpienia podejrzenia lub wykonania testu do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości, otrzymania wyniku, pozostawić dziecko w domu.

Proszę tylko o informację do wychowawcy grupy lub do dyrektora przedszkola
 O kwarantannie Państwo nas informujecie i to jest bardzo wzorowa postawa. Ponawiam prośbę o współpracę i przekazywanie wiadomości. Jednocześnie informuję, że przedszkole postępuje zgodnie z wytycznymi SANEPIDU w porozumieniu z organem prowadzącym.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

mgr Lucyna Jolanta Szymańska

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-26 16:56:10

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-16 10:13:12