Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Przedszkole nr 5 w Sokółce
Strona głowna  /  Aktualności
   

 

Aktualności

W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 gromadzimy informacje dotyczące sposobu planowania pracy z uwzględnieniem badań wewnętrznych i zewnętrznych.
Ankieta jest anonimowa.W niektórych pytaniach można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Prosimy  Rodziców o wypełnienie Ankiety poniżej do 12 marca 2021

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-23 14:26:20


Szanowni Rodzice!

 1. Od dnia 08.02.2021 r. od godz. 8.00 do 18.02.2021 r. do godz. 15.00przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,  deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce..
  Nie będą przyjmowane deklaracje od dzieci będących mieszkańcami innych gmin.
 2. NOWE WNIOSKI w terminie od 22.02.2021 r. od godz. 8.00 do 12.03.2021 r. do godz. 15.00przyjmowane będą od rodziców dzieci – mieszkańców gminy Sokółka, które jeszcze nie uczęszczały do przedszkola,

Zachowując rygory sanitarne, uzupełniony wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w skrzynce korespondencyjnej przedszkola pierwszego wyboru.
Skrzynki ustawione będą wewnątrz budynku przedszkola przy drzwiach wejściowych.

Prosimy Rodziców o dochowanie wszelkiej staranności i nie stwarzanie sobie zagrożenia zakażeniem koronawirusem oraz personelowi przedszkola. Wnioski wysłane za pośrednictwem poczty, które wpłyną do przedszkola po 12.03.2021r. nie będą brane pod uwagę w pierwszej rekrutacji.

Po podaniu do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych przypominam o POTWIERDZENIU WOLI- zgodnie z harmonogramem od 22.03.2021 do 26.03.2021 do 12.00

Zgodnie z prawem oświatowym wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe, które zostały określone w Uchwale Nr XLIX/282/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r.:

 • dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących gospodarstwo rolne, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym - 8 pkt,
 • dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny - 15 pkt,
 • dziecko, które potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (co najmniej 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców - 9 pkt,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą sądową lub opieką asystenta rodziny - 12 pkt,
 • dziecko, które mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny – 15 pkt (dotyczy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej, nie dotyczy przedszkoli).

W załączniku podaje się Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka na rok szkolny 2021/2022.

 

 

Referat Oświaty

Anna Żemajduk

 

 

 

 

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-02 15:04:16

Już 19 stycznia 2021 roku w naszym przedszkolu odbędzie się kolejne Aniołkowe Granie

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-01-15 15:09:49

Szanowni Państwo!

 Bardzo proszę o przestrzeganie przyjętych w przedszkolu procedur bezpieczeństwa. Dzieci odbierają z rana wyznaczone osoby z personelu do 8.30.
Rodzic nie wchodzi do budynku przedszkola.( kontakt telefoniczny lub e- mail)
Po godzinie  8.30 Drzwi zostają zamknięte. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne obowiązki( wydają posiłki, sprzątają i dezynfekują pomieszczenia).

 Proszę również oto, by w przypadku, gdy ktoś z członków rodziny dziecka oczekuje na wynik badania w kierunku Covid-19, od momentu wystąpienia podejrzenia lub wykonania testu do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości, otrzymania wyniku, pozostawić dziecko w domu.

Proszę tylko o informację do wychowawcy grupy lub do dyrektora przedszkola
 O kwarantannie Państwo nas informujecie i to jest bardzo wzorowa postawa. Ponawiam prośbę o współpracę i przekazywanie wiadomości. Jednocześnie informuję, że przedszkole postępuje zgodnie z wytycznymi SANEPIDU w porozumieniu z organem prowadzącym.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

mgr Lucyna Jolanta Szymańska

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-26 16:56:10

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-16 10:13:12